VETENSKAPLIGA ÖVERSÄTTNINGAR

Att det är svårt att översätta vetenskapliga och tekniska texter framgår av själva detta begrepp, det kräver nämligen användning av speciell terminologi. Förutom terminologin måste översättaren förstå kontexten, där termerna används, för användningen av bestämda termer beror just på kontexten.
 

På tal om översättning av vetenskaplig och teknisk litteratur måste man också nämna det djupt rotade sättet att formulera som används på detta område. Ett sådant uttryckssätt används, för att professionella genast ska kunna se det de behöver (information eller anvisningar för agerande). Varje avvikelse från de av fackmännen i någon konkret bransch antagna formuleringarna kommer att omedelbart upptäckas och skapa tvivel på översättarens kunnighet. “Inrotat dokumentspråk” kräver, att man använder samma ord och uttryck. Dessutom gäller det inte bara terminologin utan också det allmänna tekniska och vanliga ordförrådet och yrkesjargongen. Man får inte ändra på sådana uttryck genom att ersätta dem med synonymer.
 

Det specifika vid översättning av vetenskapliga texter är också, att en missuppfattad betydelse och/eller oriktig användning av terminologin helt kan ändra den översatta textens mening. Sådana brister kan man se i översättningar som gjorts av översättare, vilka inte är tillräckligt insatta i textens tema eller som inte riktigt behärskar terminologin.
 

I tolkbyrån POLYGLOT görs översättningar av vetenskapliga texter av specialister, vilka har erfarenhet av att skriva vetenskapliga avhandlingar och har en god förståelse för vetenskapliga texters uppbyggnad. Därför kan vi garantera, att våra kunder får mycket kvalitativa översättningar som är lätta för läsaren att uppfatta och som samtidigt bevarar originalets innebörd och stil.
 

I tolkbyrån POLYGLOT kan ni beställa översättningar av vetenskapliga texter, hur komplicerade de än kan vara, däribland:
 

  • vetenskapliga artiklar och översikter;
  • vetenskapliga avhandlingar: doktorsavhandlingar, kvalifikationsarbeten och referat;
  • vetenskapliga forskningsresultat och forskningsarbeten;
  • recensioner, referenser och sammandrag av vetenskapliga avhandlingar.


Tolkbyrån POLYGLOT utför också översättningar av vetenskaplig publicistik: 
 

  • översättningar av periodiska utgåvor (tidningar och tidskrifter) samt artiklar;
  • översättningar av samhällspolitiska texter.


Sådana översättningar är ganska besvärliga och för att klara det, behöver man inte bara utmärkta kunskaper i översättningens målspråk utan också gedigna kunskaper i det konkreta temat. En person som inte förstår originaltextens innehåll, kommer inte att kunna fullständigt återge dess mening, hur bra hon än behärskar målspråket.
 

Tolkbyrån POLYGLOT:s översättare har:

  • nödvändiga färdigheter och kunskaper för att göra vetenskapliga och tekniska översättningar;
  • stor erfarenhet av översättning av vetenskaplig och teknisk litteratur;
  • ett kvalitetssäkringssystem som gör det möjligt att utföra alla arbeten motsvarande nutida kvalitetskrav. 


När ni beställer översättning av en text på ett smalt specialområde, måste ni räkna med att översättningen kommer att ta något längre tid. Det beror på, att det bara är ett begränsat antal översättare som kan göra en felfri översättning och som känner till den konkrēta terminologin med dess stilistiska säregenheter.