ÖVERSÄTTNINGAR FÖR OLJE- OCH GASINDUSTRI

Olje- och gasindustrin verkar i en internationell miljö och förenar flera av världens största länder. När man översätter dokument för olje- och gasindustrin måste man anlita de mest erfarna översättarna av tekniska texter.
 

Översättaren måste ha grundläggande kunskaper om olje- och gasindustrin till ex. om utvinning av olja och naturgas i fyndigheterna, prospektering, borrning, bygge av pipelines och pumpstationer, gasförädling och oljeraffinaderier, lönsamhet av olja och naturgas, flödesmätningar, transport och lagring, beskrivningar av olje- och gasutrustning, marknadsföring i detaljhandeln och andra frågor.
 

När man gör översättningar för olje- och gasindustrin arbetar översättarna med sådana dokument som manualer för drift och skötsel, användarhandböcker, översikter över borrprospektering, uppgifter för drift av utrustning, miljöutvärdering, social utvärdering, tekniska anbud, teknisk specifikation, upphandlingsdokument, försäkringsbrev, internationella standarder, viktmätningar och andra dokument.
 

I de nämnda dokumenten används ett speciellt och komplicerat ordförråd samt några ovanliga beteckningar och förkortningar. 
 

Översättarna som arbetar med olje- och gasindustrins juridiska dokument måste ha en allmän kunskap om reglering för nyttjande av olje- och gasfyndigheter, om nyttjandepris och fastighetsrätt samt lagstiftning beträffande ömsesidiga relationer och juridiska avtal om borrning, bygge och utnyttjande av rörledningar.
 

Olje- och gasindustrins facktermer och yrkesjargong utgör ofta en stor utmaning för översättarna.