Översättningar för marknadsföring

En reklamkampanjs effektivitet beror till stor del på hur lyckat man kan förena olika delar av den. Ofta har just texten den största betydelsen. Texten materialiserar reklamens bärande idé. Med andra ord idén börjar verka. På den lettiska marknaden finns i nuläget en mängd utländska företag, som i större eller mindre grad sysslar med reklam. Många av dem har svårigheter med anpassning och översättning av reklamtexter. Den översatta reklamtextens överensstämmelse beror inte bara på formellt noggrann översättning, beskrivning av föremål och företeelser, utan också i ännu högre grad på återgivning av den emotionella tonen.
 

Vid arbete med reklamtexter är översättarens viktigaste uppgift, att skapa en text som påverkar målgruppen på samma sätt som originaltexten.

 

Men texten får inte förlora sin innebörd, när man ändrar på ordformer. Översättaren som arbetar med reklamtexter måste väl känna till det som reklameras, tänka på avsikten med texten, på hurdan konsumentmålgruppen är samt förstå vilka känslor författaren velat uttrycka. Man måste uppfatta originaltextens karaktär och återspegla det så bra som möjligt i översättningen. Om reklammeddelanden översätts, utan att man tar hänsyn till dessa principer, kommer man inte uppnå reklamens avsikt, att höja konsumenterna informationsnivå och öka försäljningsvolymerna.
 

De här nämnda texterna är exempel på reklamöversättningar: reklamslogans, videoklipp, presentationer, flygblad, broschyrer och andra marknadsföringstexter.
 

Om, ni väljer, att själva söka en översättare med motsvarande kunskaper, så slösar ni inte bara bort mycket tid utan tar också stora risker, för det kommer inte att vara möjligt att fastställa översättarens professionalism. Översättningen av texten ska anpassas till de speciella förehållandena i landet texten är avsedd för. Översättaren måste utan tvekan tänka på de nationella och sociala säregenheterna samt stereotyper i målgruppens beteende. Om den reklamerade produktens målgrupp är heterogen använder översättaren ett allmänt antaget ordförråd, med utbredd användning i det dagliga livet. Om målgruppen är homogen söker översättaren omsorgsfullt efter ord som passar det valda temats stil, produkten och målgruppen. Om reklamkampanjer riktar sig mot en smal och homogen målgrupp som använder en viss social slang och yrkesjargong, då kan man inte fördöma användning av slang och yrkesjargong i översättningen, det är till och med att föredra. För att göra reklamtexten mer kvalitativ, kan man anlita redigerare som specialiserat sig på reklam och som kan göra texten mer uttrycksfull och mer emotionell för att bättre inverka på målgruppen.