ÖVERSÄTTNINGAR AV FARMACEUTISKA TEXTER

Farmacibranschen måste, om man vill arbeta internationellt, säkerställa översättning av texter till olika målgruppers språk. Oberoende av om ni vill lämna in registreringsansökan, översätta bipacksedel med information till patienter, eller etiketter, måste informationen översättas felfritt, för annars kan det ha irreparabla följder.  
 

När man introducerar läkemedel på en ny marknad behöver man översättningar i olika etapper bland annat vid klīniska tester, inlämnande av registreringsansökan samt vid produktions, marknadsförings och förpackningsprocessen. Fastän de direkta översättningskostnaderna är mycket låga, kan översättningen ha en förvånande stor betydelse för olika viktiga faktorer. Dessa faktorer kan vara forskningskostnader, tiden för etablering på marknaden, eventuella rättsprocesser eller avslag från behöriga myndigheter samt den på marknaden införda produktens säkerhet och inverkan.
 

Behöriga myndigheter kan ibland avslå ansökan eller uppskjuta godkännandet om översättningarna inte är kvalitativa. Därmed kan kostnaderna öka betydligt och introduceringen på marknaden försenas med flera månader eller till och med år, vilket har en negativ effekt på konkurrensförmågan.

 

Våra kunder från farmacibranschen vill oftast att vi översätter följande:

 

klinisk prövning;
patientjournaler;
dokument för registrerings av läkemedel;
manualer;
etiketter och bipacksedlar;
patientenkäter;

produktetiketter;
vetenskaplig forskning;
medgivandeblankett;
dossier;
produktresuméer;
beskrivning av produktionsprocesser;

Information till patienterna;
Farmaceutisk forskning;
lagar;
toxikologiska översikter