Översättning av medicinska texter

Översättning av medicinska texter är ett ganska komplicerat arbete och ålägger översättaren ett stort ansvar. De medicinska översättningarna tillåter inga ungefärliga formuleringar och inga facktermer som inte är precisa. Översättare och redigerare som arbetar med medicinska texter anlitas utgående från den konkreta textens specifika art. För översättning av medicinska texter krävs personer med motsvarande medicinsk utbildning och erfarenhet av arbete med sådana texter.
 

Våra medarbetare kommer att mycket omsorgsfullt utföra översättningar av olika medicinska texter: farmaceutiska, medicinskt bioloģiska, biokemiska eller medicintekniska texter.
 

Vårt företag erbjuder översättningar av medicinska texter på alla de viktigaste områdena:

  • Medicinska dokument (intyg, epikriser, utskrifter ur sjukjournal, operationsprotokoll, specialistutlåtanden, resultat av laboratorieprov);
  • dokument om klīnisk läkemedelsforskning;
  • farmacidokument (certifikat för farmaciprodukter, information till läkare och patienter, bipacksedlar);  
  • dokument angående medicinsk utrustning och instrument (manualer, beskrivningar, reklamtexter, kataloger, presentationer);
  • vetenskapliga artiklar (konferensmaterial, översikter, avhandlingar, läromedel för läkare och studenter vid medicinska högskolor);
  • referat och presentationer;
  • populärvetenskaplig litteratur inom medicin;
  • Webbsidor för medicinska, farmaceutiska och klīniska experiment, medicinsk utrustning och instrument;
  • handböcker, kataloger.


Om ni beställer översättning av medicinska texter hos oss, kommer ni att få en hel uppsättning av tjänster, bland annat professionell medicinsk översättning, redigering och korrektur av översättningen utförd av experter på respektive område. Översättningar av medicinteknisk art utförs av specialister på medicinsk utrustning och de redigeras av två redigerare, en expert på det medicinska och en på den medicinska apparaturen


Medicinsk översättning är ett komplicerat arbete även därför, att där finns en mängd speciella facktermer och det gör översättning av medicinska texter till en arbetskrävande och ansvarsfull process. Det är viktigt att göra den medicinska översättningen steg för steg. Översättaren läser igenom hela texten och skriver ut svåra och sällan använda fackuttryck. Nästa steg av den medicinska översättningen är analys av termer och enskilda textdelar. Och därefter kan man göra en yrkesmässig översättning av ett medicinskt dokument. Vi kommer att oklanderligt översätta alla slags medicinska texter, beskrivningar av preparat och instruktioner för medicinsk apparatur. Vid översättning av medicinska texter analyseras facktermerna mycket noggrant och våra översättare rådfrågar också specialistläkare. 


Nu för tiden genomgår många patienter behandling utomlands. I detta sammanhang kan det behövas översättning av olika dokument. Tack vare medicinska översättningar kan man slippa upprepa en rad procedurer. Den behandlande läkaren kan också behöva en översättning av patientjournalen. Den medicinska översättningens kvalitet är också avgörande för hur väl informerad den behandlande läkaren blir om det konkreta fallet. En formulering som inte är tillräckligt noggrann kan orsaka olika dröjsmål eller problem vid behandling utomlands. Därmed kan behandlingsresultatet påverkas av hur noggrann översättningen av de medicinska dokumenten är.  Behandlingsproceduren kan få ett negativt förlopp på grund av felaktig medicinsk översättning.


Om ni behöver översättning av medicinska texter som ska lämnas in till utländsk klinik, kan vi hjälpa till att lösa denna fråga.