Översättning av finansdokument

Översättning av finansdokument är en bestämd del av det internationella näringslivet. Ett företag kan inte existera och utvecklas utan skapande av finansiella relationer. I vår globaliserade tid är det nödvändigt att ständigt samarbeta med internationella partners från olika länder. Samarbetet med sådana partners och även annat samarbete kräver utarbetande av finansdokument. Högkvalitativa översättningar av finanstexter kan ha en avgörande betydelse. De ger utländska företag möjlighet, att göra sig en uppfattning om hur professionell ledning det lokala företaget har, hur pålitligt det är för att sedan kunna utvärdera möjlighet till samarbete. Den specifika informationen som bankdokument, bokföringsrapporter och andra finansdokument innehåller, ålägger översättaren extra stort ansvar. Det behöver inte sägas, att översättning av finansdokument kräver kunskap om denna bransch, terminologikunskaper, kännedom om den speciella redovisningsstilen och förmåga att mycket noggrant återge dokumentets innehåll. 
 

För att kunna göra en högkvalitativ översättning krävs det förutom kunskaper i finansteori och management också speciella kunskaper om finansredovisning i olika länder och man måste beakta att gamla normer ständigt ersätt av nyare regler. Därför måste översättare som arbetar med finans texter känna till principerna för strukturering av finansdokument i såväl det land som dokumentēt kommer ifrån som det där man planerar att använda översättningen. Översättaren måste, naturligtvis, också arbeta noggrant, fästa uppmärksamhet på de allra minsta detaljerna och ha utmärkta kunskaper i respektive språk med en djup förståelse för branschterminologin.
 

Med tanke på det sagda måste ekonomer och översättare som arbetar med finanstexter ständigt utvidga sina kunskaper beträffande branschens terminologi och redovisningsstandarder för att kunna fortsätta att den professionella kvalifikationen. Tack vare det kan man säkerställa ett enat förfaringssätt beträffande översättning av finansdokument samt största möjliga överensstämmelse.
 

Översättare som specialiserar sig på finanstexter arbetar med: avtal och överenskommelser, marknadsundersökningar och presentationer, finanskalkyler och affärsplaner, försäkringsdokument och finansavtal för projekt, revisionsberättelser och rapporter, balansräkning, resultaträkning, liksom också andra dokument som i den internationella finansverksamheten.
 

För att kunna garantera att översättningar av finansdokument är helt överensstämmande och precisa måste översättarna ständigt bättra på sina språkkunskaper, studera den speciella terminologin och redovisningsstandarder. Med tanke på de sagda ställer vi höga krav på våra översättare: fördjupade förståelse för ekonomi, finanser och företagsetik samt ne förmåga att presentera kundens företag under aktiviteter där närvaro av tolk är nödvändig (affärsförhandlingar, utställningar, presentationer, konferenser).
 

För att säkerställa precision och tillförlitlighet vid översättningar samarbetar vi med översättare som har målspråket som modersmål.