Litterära översättningar

Med litterär översättning menar man en översättning der källtexten är ett skönlitterärt verk. De översättare av skönlitteratur som arbetar hos POLYGLOT kan göra mycket högkvalitativa översättningar av olika skönlitterära verk.
 

De skönlitterära verken kan vara:

  • översättningar av skönlitterära böcker, berättelser och annan prosa;
  • översättningar av poesi;
  • översättningar av reklamtexter;
  • översättningar av andra texter som kräver en öppen och kreativ  attityd.


Det finns en väsentlig skillnad mellan skönlitterära översättningar och övriga typer av översättning på grund av, att man måste ägna en större uppmärksamhet åt poetisk kommunikation. Det betyder, att översättningen av den litterära texten ger inte bara information utan fyller också en estetisk funktion. Den konstnärliga bilden i det litterära verket (huvudpersonens karaktär eller naturen) måste göra intryck på läsaren, därför måste översättaren av den litterära texten beakta sådana särdrag i texten. Det är just det poetiska inslaget som skiljer översättningar av skönlitterära texter från andra översättningar till ex. informativa översättningar.  När vi läser en berättelse som översatts från ett annat språk uppfattar vi själva texten och dess betydelse, känslor och gestalter. Den litterära översättningens viktigaste uppgift är att skapa en bestämd vision hos läsaren. Det är en ganska svår uppgift! Därför gör man i litterära översättningar vissa avsteg från standardreglerna. En ordagrann översättning kan inte återge det skönlitterära verkets djup och betydelse. Översättaren av litterära texter återger inte ordagrant originalets text utan hur översättaren själv uppfattar den text som översätts.  Översättaren omarbetar texten nästan helt, från början till slut. Denna princip tillämpas genom, att man till ex. ersätter vissa uttryck med synonymer eller genom att man ändrar meningens struktur.


I vår tolkbyrå ägnar vi speciell uppmärksamhet åt litterära översättningar eftersom man kan förutom att återge själva informationen på ett annat språk också höja textens poetiska uttryck. Arbetet sker enligt en bestämd ordning. Texten läses, därefter skriver man ut enskilda beteckningar fördelar texten i logiska delar och därefter översätter man dessa delar. Vi fäster också stor uppmärksamhet på översättningens stil. Det färdiga dokumentēt genomgår flera stadier av bearbetning. 


Litterär översättning är ett arbete som kräver stor finkänslighet. Man måste komma ihåg, att översättningen av en bok eller poesi kommer kanske att läsas av tusentals läsare. Därför måste man tänka på, att den översatta texten ska vara inte bara adekvat utan att den också ska göra ett likadant intryck som originalet. En utmärkt gjort översättning medför ofta också berömmelse för översättaren. De litterära översättarnas förening väljer varje år årets bästa översättare bland många kandidater.


Tolkbyrån POLYGLOT kommer att med glädje och inspiration göra alla slags litterära översättningar, vare sig det är översättning av sånger, dikter eller prosa. Vi kan inte bara kvalitativt översätta texten utan också anpassa den till det land, där det översatta verket ska publiceras. Därför samarbetar vi med många språkvetare i hela världen och ställer det som ett obligatoriskt krav, att översättningens målspråk måste vara översättarens modersmål.