Juridisk översättning

Juridisk översättning är översättning av dokument som reglerar juridiska relationer. Det omfattar översättning av sådana juridiska dokument, som är nödvändiga för internationella relationer av olika slag samt juridiska texter för utbyte av information och erfarenhet inom juridik mellan experter från olika länder. Dessa översättningar anses vara bland de svåraste, för översättaren måste inte bara kunna ett främmande språk utan också ha goda kunskaper inom juridik, lagstiftning av olika slag och även internationella standarder. För att resultatet ska bli rätt och riktigt måste den översatta texten vara likvärdig ur juridisk synpunkt.
 

Olika slag av juridiska översättningar:

  • översättningar av avtal och överenskommelser, köpeavtal samt avtal om varuleveranser och lokalhyra; översättningar av anställningsavtal och licensavtal; 
  • översättningar av konstituerande dokument (bolagsordning, stiftelseurkund, beslut, protokoll, registreringsbevis), legalisering av dokument;
  • översättningar av normgivande juridiska handlingar från olika länders förvaltningsinstitutioner (lagar, protokoll, beslut och regler);
  • översättningar av lokala normgivande juridiska handlingar (regler, föreskrifter med fl.);
  • översättning av domstolsdokument (stämningsansökan, petition, domstolsbeslut, instruktion och beslut), legalisering av dokument;
  • översättning av ledsagardokument (fullmakt, certifikat, intyg, licens, tillstånd), legalisering av dokument.


Översättning av juridiska texter omfattar sådana juridikområden som författningsrätt, förvaltningsrätt, civilrätt, affärsrätt, skatterätt, straffrätt och internationell rätt samt även andra förekommande former av rättsliga relationer.


Utmärkande för de rättsliga relationerna är, att varje felaktighet eller misstag kan orsaka allvarliga juridiska följder. Varje slumpartat tryckfel eller en liten miss kan leda till exempelvis oregistrerad affär och till och med orsaka förluster eller att domstolen inte tar emot klagomål. För översättning av juridiska texter behöver man därför särskild kompetents och juridiska översättningar görs av professionella översättare som har stor erfarenhet på detta område eller har en andra utbildning inom juridik.


Juridiska översättningar ställer speciella krav på språk och stil, det krävs rätt stil och precision i formuleringar, logisk textstruktur och hundraprocentig trovärdighet vad gäller innehållet. Därför behöver man för kvalitativ översättning av juridiska dokument inte bara bestämda juridiska kunskaper utan också speciella kunskaper i det juridiska språket. Man måste naturligtvis också beakta översättningens ändamål, för dokument kan vara både informativa och officiella och intygade av notarius publicus.


Juridiska översättningar brukar vara speciellt komplicerade, eftersom det förekommer skillnader inte bara i språk och stil utan också i själva det juridiska systemet i landet. Originaltexten är skriven i överensstämmelse med de regler som fastställts med normgivande handlingar i ursprungslandet och man har valt motsvarande formuleringar. Den översatta texten måste precist återge originaldokumentets innehåll och alla dess juridiska nyanser med hänsyn till ett annat lands rättsliga systems regler och termer. Alla dessa svårigheter beror på de juridiska rättssystemens mångfald och den speciella terminologin i var och en av dem.


Förutom termerna finns också juridiska schabloner – fraser som återger något bestämt rättsligt begrepp. Juridisk översättning av sådana fraser är en ganska komplicerad sak, för det kräver ganska djupa kunskaper om det rättsliga systemet och översättaren måste dessutom också kunna välja rätt användning av språkstrukturen. 


Översättning av juridiska texter har många nyanser och kräver stor yrkeskicklighet.

 
En erfaren översättare kan kvalitativt översätta ungefär sex till sju sidor juridisk originaltext per dag. Omfattande juridiska texter som är mycket brådskande översätts av flera översättare samtidigt och var och en av dem har sin uppfattning, kunskaper, erfarenhet och andra egenskaper. Och det påverkar i viss mån slutdokumentet. I sådana fall är det viktigt att se till att man använder likadana termer och formuleringar, vilket är ett av de viktigaste kvalitetskriterierna för avtal och andra juridiska dokument.  


Våra översättare som arbetar med juridiska översättningar läser flitigt tryckta utgåvor av rättslig information och utnyttjar modern programsäkring.