IT översättningar

IT översättningar – översättningar inom informationsteknik. I våra dagar möter vi informationsteknik i nästan alla vardagsaktiviteter och alla moderna utrustningar (med några få undantag) har antingen en inbyggd dator eller kan förenas i system med datorteknik. Därmed innehåller dokumentationen för sådan utrustning speciella termer som bara IT experter förstår och vilka skapar vissa svårigheter för vanliga översättare av tekniska texter.
 

Sådana IT översättningar anses vara en speciell översättningssfär. Fastän den speciella terminologin och stilistiska särdrag gör denna specialitet närbesläktad med tekniska översättningar, finns det ändå en rad väsentliga skillnader.
 

 Det är svårt att få en kvalitativ översättning inom IT – liksom inom andra tekniska fack, eftersom professionella språkmänniskor med humanitär utbildning sällan är insatta i översättningens tema. Emedan informationstekniken utvecklas mycket snabbt, måste översättarna hela tiden aktivt arbeta inom ett IT närstående område, för att kunna upprätthålla en hög professionell nivå. Översättarens arbete försvåras också av, att de dokument som ska översättas är så mångskiftande. Till dem hör handböcker för användning av apparater och programvara, tekniska beskrivningar, artiklar, pressmeddelanden, jämförande översikter med flera. Till IT översättarens uppgifter hör också lokalisering av programvara – speciellt översättning av datorspel.


De vanligaste IT översättningarna:

Översättningar av handböcker

Den största delen av IT översättarens arbete utgörs av översättningar av handböcker för maskinvara (hardware) och programvara (software). Svårigheten är den, att man i dessa handböcker använder inte bara IT termer utan också speciella begrepp som är förbundna med utrustningens användning.
 

Översättning av artiklar om informationsteknik

Skrifter för IT experter innehåller inte sällan exempel på programkoder eller kommandon, därför behövs det, för att man ska kunna förstå och översätta sådana program åtminstone grundläggande kunskaper i programmeringsspråk eller syntax för de beskrivna kommandona.
 

Översättningar av jämförande beskrivningar

IT översättare får ofta översätta jämförande beskrivningar av maskiņ och programvara för tidskrifter om datorteknik och webbsidor, vilka handlar om IT. I sådana jämförande beskrivningar behandlar man vanligen de senaste nyheterna inom datortekniken. De innehåller ofta många fria tabeller och diagram och därför måste IT översättaren kunna koncentrera sig på sifferuppgifter och ha erfarenhet av arbete med bilder.
 

Översättningar av pressmeddelanden

Pressmeddelanden handlar ofta om nyheter inom IT, därför måste översättaren ägna speciell uppmärksamhet åt utvecklingen av datateknikmarknadens utveckling, känna till den konkrēta tillverkarens av maskin- och programvara innovationshistoria fästa uppmärksamhet på varje detalj och mästerligt behärska språket, för att skickligt översätta information om produkter som ännu inte finns på den lettiska marknaden.
 

Anpassning av program

Anpassning av program (programöversättning) kallas för adaption av datorprogram så de motsvarar nationella krav däribland så, att programmen kan arbeta med för regionen aktuella data och pressformat, i regionen använda symboler, teknings och färgkombinationer, musikfragment och liknande med tanke på målgruppens kultur och andra aspekter. På tal om lokalisering menar man ofta bara översättning av gränssnitt.
 

Översättningar av datorspel

Översättningar av datorspel betyder inte bara översättning av gränssnittselement och meny. Det innebär huvudsakligen översättning av spelpersonernas dialoger, därför måste översättaren ha erfarenhet av att översätta spel av sådant slag och känna till de olika personernas roller. På översättare av datorspel ställs samma krav som på översättare av skönlitteratur: översättningen måste vara anpassad till spelets målgrupp med beaktande av det lettiska språkets specifika egenskaper, men samtidigt måste personernas språk vara uttrycksfullt och stanna kvar i minnet.


Med tanke på allt det ställs mycket höga krav på IT översättare. Översättaren måste inte bara vara professionell och specialisera sig på någon av IT genrerna utan även besitta entusiasm och äkta intresse för noviteter och vara ständigt beredd att höja sin kvalifikation och dela med sig av sin erfarenhet med sina kolleger. Bara i så fall kan man garantera en oklanderlig översättningskvalitet.