MUNTLIG TOLKNING

I vår nutida värld med global handel har tolkning blivit mycket vanlig, men samtidigt är det en mycket komplicerad process. Vid tolkning spelar tolkens personlighet en stor roll, för psykologiskt uppfattas tolken (och inte ni) som er utländska partners huvudsakliga informationskälla.
 

Då ni väljer tolk väljer ni aktivitetens centrala person.

 

De minimikrav som vi ställer på en tolk är språkkunskaper, vårdat utseende, mycket god kommunikationsförmåga och kunskaper om ert verksamhetsområde. Under tjugohundratalet är språkkunskaper inte längre något ovanligt, eftersom internationell affärskommunikation har för många blivit ett professionellt verksamhetsområde.KONSEKUTIV TOLKNING

Konsekutiv tolkning betyder att talaren talar med logiska pauser, vilket ger tolken möjlighet att tolka det sagda till ett annat språk. Vanligtvis utnyttjar man konsekutiv tolkning i arrangemang med begränsat deltagarantal: diskussioner, presentationer, instruktions och informationsmöten, presskonferenser, seminarier och utbildning med begräsat antal deltagare.

 

            De vanligast förekommande situationerna, där konsekutivs tolkning behövs:

  • Förhandlingar, däribland via telefon;
  • Anordnande av seminarier, möten och andra sakliga arrangemang;
  • Hjälp med operativ tolkning av skriftliga dokument, då det inte behövs full; översättning men där man bara behöver förstå det väsentliga innehållet i dokumentet;
  • Montering och reglering av utrustning med deltagande av utländska experter;
  • Tolkning i utställnings stånd;
  • Tolkens deltagande på domstolsförhandling, förhör, vid undertecknande av dokument för verifiering av notarius publicus, och närvaro, när det är nödvändigt med högläsning av dokument samt vid andra juridiska procedurer.

 

För att kunna göra kvalitativ konsekutiv tolkning måste tolken vara oerhört uppmärksam mot de människor vilkas tal tolkas.

 

En konsekutiv tolk måste vara fyndig och snabbt kunna reagera på talarens talfel om sådana förekommer. När en konsekutiv tolk gör sitt jobb försöker hen finns pauser i talarens tal för att inte avbryta honom men ändå hinna tolka det sagda för åhörarna. Därför arbetar våra tolkar med stor uppmärksamhet vid konsekutiv tolkning och studerar ständigt litteratur från olika fack som de arbetar med.

 

Vi försöker alltid att finna en tolk under kortast möjliga tid, men man måste tänka på att tiden för att finna rätt muntlig tolk beror i stor utsträckning på vilket tema tolkningen gäller, vad det är för arrangemang och var det hålls samt arbetets längd. Därför ber vi er att komma ihåg att:

 

Beställ muntlig konsekutiv tolkning i god tid. Ju tidigare ni lämnar in er beställning, desto mer tid och möjlighet kommer vi att ha för att finna den mest lämpliga tolken.

 

Dessutom är det viktigt att i tid lämna in textmaterial om aktivitetens tema, eftersom det kommer att göra det möjligt för tolken att bättre förbereda sig att ”fördjupa sig i temat” och utföra sitt uppdrag med högsta möjliga kvalitet.

 

Tolken kan göra en kvalitativ konsekutiv tolkning endast om hen väl känner till umgängesreglerna. Det kan verka vara av mindre betydelse, men om en tolk inte känner till ett visst lands umgängesregler kan det uppstå olika missförstånd. Ofta kommer tolken från en av de engagerade sidorna och därför kan tolkens misstag ofta uppfattas som beställarens misstag. Det kan skapa en negativ inställning till båda. En konsekutiv tolk måste skydda kunden, om kunden gör något som överskrider umgängesreglernas gränser, måste hen hinna be den utländska gästen om ursäkt och söka rätta till den genanta situationen.

 

Ni kan alltid beställa muntlig tolkning med att tolken åker ut till olika arrangemang, men vi erbjuder också konsekutiv tolkning per telefon. För det använder man speciell utrustning eller två parallellt kopplade telefoner. Konsekutiv tolkning via telefon förekommer ofta vid förhandlingar med utländska affärspartners.


TOLKNING AV TELEFONSAMTAL

Tolkbyrån POLYGLOT erbjuder också tolkning av telefonsamtal som är mycket praktiskt för våra kunder, för att det kan ordnas när som helst och var som helst beroende på era behov och kan därför sänka era kostnader.

Till grund för framgångsrik distanstolkning per telefon ligger våra tolkars förmåga att arbeta med människor från olika kulturer och med personer som talar olika dialekter.

Tolkbyrån POLYGLOT:s tolkning av telefonsamtal har en oerhört stor betydelse inom handel och juridik. På dessa områden är just det faktum, att tolken inte syns mycket viktigt, för det ger deltagarna en större känsla av konfidentiellitet.


SIMULTANTOLKNING

Simultantolkning sker samtidigt som talaren talar. Vanligtvis används simultantolkning på konferenser, seminarier och andra arrangemang med stort deltagarantal och med utnyttjande av speciell utrustning för tolkarna (specialutrustade tolkkabiner) och för deltagarna (hörlurar).

Simultantolkning är efterfrågad till olika arrangemang: internationella konferenser, affärsmöten, symposier m.m. För att tolkningen ska bli oklanderlig, måste de bokade tolkarna förbereda sig. Simultantolkarna måste bekanta sig med informationsmaterial i samband med det kommande arrangemanget. Vid behov måste tolkarna göra särskild analys av svåra fackuttryck. 

Vad man bör tänka på, när man lämnar in beställning på simultantolkning:

Beställningen ska lämnas in i god tid. Det är nog ännu viktigare för simultantolkning än för konsekutivtolkning. Det finns nämligen inte så många högkvalificerade simultantolkar. De är få och därför är de mycket upptagna. Därför beror också våra möjligheter att ordna högkvalificerade tolkar på hur lång tid i förväg ni informerar oss om ert behov av tolkning. 

Ni bör absolut lämna in bakgrundsmaterial. För att arrangemanget ska bli lyckat måste simultantolken ha möjlighet att fördjupat studera det som ska talas. Man bör till ett minimum minska nödvändigheten att improvisera, för simultantolken har jämfört med konsekutiv tolkning, där tolken har tid att tänka över formuleringar och precisera det man inte uppfattat, inte någon sådan möjlighet.

Utnyttjande av professionell utrustning. Utrustningen har stor betydelse för simultantolkning. Konferenssalar med integrerade system för simultantolkning är en utmärkt plats för att organisera arrangemang med stort deltagarantal. Om den sal ni valt inte har inbyggd tolkutrustning, kan vi hyra ut apparatur för hela den tid arrangemanget varar.

Antal tolkar. Simultantolkningens särart kräver, att det alltid ska vara två tolkar samtidigt. Inte någon simultantolk förmår arbeta ensam hela tiden arrangemanget varar.

I tolkbyrån POLYGLOT arbetar många professionella och erfarna simultantolkar med olika språk. Vi kan ordna de lämpligaste simultantolkarna för ert arrangemang om ni är redo att åtar er att följa de ovanstående råden.  


VIDEOTOLKNING

Tolkbyrån POLYGLOT förmedlar auktoriserade tolkar från hela landet. Då ni beställer videotolkning får ni professionellt stöd från högkvalificerad speciālist för att säkerställa direktkommunikation, då fysisk närvaro inte går att ordna.

Videotolkning ger er möjlighet till direkt kontakt utan att behöva slösa tid och pengar för resor och utan allt besvär med att organisera flera personers närvaro på den planerade mötesplatsen.


Uthyrning av konferensutrustning

Simultantolkning kräver speciell utrustning för arbete i en flerspråkig miljö på konferenser och kongresser. Beroende på modell kan systemen för simultantolkning  klara från 4 till 31 språk.

 

Utrustningen för simultantolkning omfattar tolkkabiner med mikrofoner för tolkar, panelmikrofoner för talare, samt även IR sändare och mottagare med hörlurar för publiken.

 

Vid beställning ber vi om uppgifter informera om antalet språk som kräver tolkning, antalet headset för publiken, antalet mikrofoner för talarna samt platsen för tillställningen så att vi kan bedöma lokalen.

 

Vi vill också påpeka att installation av utrustning för simultantolkning och sändningskontroll kräver extra tid, därför beräknas priset för hyra av utrustning för en hel arbetsdag oberoende av hur lång sammankomsten är. Tolkkabinen måste vara så placerad att tolkarna kan se talaren. Ljudutrustningen in till tolkarna och ut måste utan tvivel garantera högsta ljudkvalitet. Tolkbyrån POLYGLOT hyr inte bara ut utrustning för simultantolkning utan garanterar  också evenemangets tekniska service från början till slut. Vi  är tillsammans med er från konsultationer och bedömning av lokalen, leverans av utrustningen, installation, reglering och testning och vi är på plats under själva tillställningen och ser till att utrustningen fungerar.