Juridiskie tulkojumi

Juridiskais tulkojums ir tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu tulkojums. Tas ietver tādu juridisko dokumentu tulkojumu, kas nepieciešami dažāda veida starptautisko attiecību īstenošanai, kā arī juridisko tekstu tulkojumu informācijas un pieredzes apmaiņai jurisprudences jomā starp dažādu valstu speciālistiem. Šo tulkojumu veidu uzskata par vienu no sarežģītākajiem, jo tulkotājam jāprot ne tikai svešvaloda, bet jābūt apveltītam arī ar teicamām jurisprudences, dažādu likumdošanu, kā arī starptautisko standartu zināšanām. Lai rezultāts būtu precīzs un pareizs, tulkotajam tekstam jābūt adekvātam no juridiskā viedokļa.  
 

Juridisko tulkojumu veidi:

  • līgumu, nolīgumu un vienošanos, pirkšanas-pārdošanas līgumu, kā arī preču piegādes un telpu nomas līgumu tulkojumi; darba līgumu un licencētu vienošanos tulkojumi; 
  • dibināšanas dokumentu (statūtu, dibināšanas līgumu, lēmumu, protokolu, reģistrācijas un uzskaitē ņemšanas apliecību) tulkojumi, dokumentu legalizācija;
  • dažādu valstu pārvaldes iestāžu normatīvi tiesisko aktu (likumu, protokolu, lēmumu un noteikumu) tulkojumi;
  • vietējo normatīvi tiesisko aktu (noteikumu, nolikumu u.c.) tulkojumi;
  • tiesas dokumentu (iesniegumu, petīciju, tiesas lēmumu, instrukciju un lēmumu) tulkojumi, dokumentu legalizācija;
  • jebkuru pavaddokumentu (pilnvaru, sertifikātu, apliecību, licenču, atļauju) tulkojumi, dokumentu legalizācija.
     

Juridisko tekstu tulkojumi aptver tādas jurisprudences jomas kā konstitucionālās, administratīvās, civilās, komerciālās, nodokļu, kriminālās un starptautiskās tiesības, kā arī citus pastāvošos tiesību attiecību veidus.

Tiesību attiecību specifika nosaka, ka jebkura kļūda vai neprecizitāte var izraisīt nopietnas juridiskas sekas. Nejauša drukas kļūda vai neliels trūkums var novest, piemēram, pie nereģistrēta darījuma un pat mantiska rakstura zaudējumiem vai tiesas procesa pretenziju uzrādīšanai. Tādēļ juridisko dokumentu tulkojumiem nepieciešama noteikta kvalifikācija – juridiskos tulkojumus veic profesionāli tulkotāji, kuriem ir liela pieredze šajā nozarē vai papildu izglītība jurisprudencē.
 

Juridiskiem tulkojumiem ir īpašas prasības attiecībā uz valodu un stilu, proti, pareizs stils paredz precizitāti formulējumos, loģisku teksta struktūru un simtprocentīgu satura ticamību. Līdz ar to kvalitatīvai juridisko dokumentu tulkošanai nepieciešamas ne tikai noteiktas juridiskās zināšanas, bet arī īpašas juridiskās valodas prasmes. Protams, jāievēro arī tulkojuma mērķi, jo dokumenti var būt gan informatīvas dabas, gan oficiāli un notariāli apliecināti.

Juridiskie tulkojumi mēdz būt īpaši sarežģīti, jo atšķiras ne tikai valoda un stils, bet arī pati valsts tiesiskā sistēma. Oriģināla teksts veidots saskaņā ar noteikumiem, kādi noteikti ar normatīviem aktiem izcelsmes valstī, un tajā izmantots atbilstošs formulējums. Tulkotajam tekstam precīzi jāatspoguļo oriģināldokumenta saturs un visas tā juridiskās nianses, ievērojot citas tiesiskās sistēmas noteikumus un terminus. Lielākās grūtības juridisko dokumentu tulkošanā rada termini. Šie sarežģījumi ir saistīti ar juridisko tiesību jomu daudzveidību un terminoloģijas specifiku katrā no tām.
 

Bez terminiem pastāv arī juridiskas klišejas – frāzes, kuras atspoguļo noteiktu tiesisko jēdzienu. Šādu frāžu juridiskais tulkojums ir vēl sarežģītāks, jo prasa pietiekami dziļas tiesiskās sistēmas zināšanas, turklāt tulkotājam jāprot izvēlēties pareizs valodas struktūras lietojums.

Juridisko tekstu tulkošana ietver daudz nianšu un prasa augstu profesionalitāti.

Pieredzējis tulkotājs dienā spēj kvalitatīvi iztulkot aptuveni sešas līdz septiņas lapas oriģinālā juridiskā teksta. Steidzamu liela apjoma juridisko tekstu tulko vairāki speciālisti vienlaikus, un katram no viņiem ir savs skatījums, zināšanas, pieredze un citas īpašības. Taču tas zināmā mērā ietekmē gala dokumentu. Šajā gadījumā ļoti svarīgi nodrošināt stingru izmantoto terminu un formulējumu vienotību, kas ir viens no galvenajiem līgumu un citu juridisko dokumentu kvalitātes kritērijiem.

Mūsu juridisko tulkojumu speciālisti darbā aktīvi izmanto gan tiesiskās informācijas drukātos izdevumus, gan mūsdienīgu programmu nodrošinājumu.